Rekreační areál LEDETA Zvůle
Rekreace Ledeta Zvůle

Místní rybářský řád

Místní rybářský řád k provozování lovu ryb na udici platný pro rybník Zvůle v roce 2016

Povinnosti držitele pověření k lovu ryb na udici (dále jen „držitel pověření“):

 1. Při lovu ryb musí mít každý u sebe platné pověření k lovu ryb vydané organizací LEDETA, z. ú., se sídlem Fáberova 345, 391 65 Bechyně.
 2. Lov ryb je povolen od 01. března do 31. prosince.
 3. Lov ryb v rybníce smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrana přírody a krajiny.
 4. Denní doby lovu jsou stanoveny takto:
  • listopad, prosinec                                          od 7 do 17 hod.
  • březen, duben, září, říjen                              od 5 do 21 hod.
  • květen, červen, červenec srpen                    od 4 do 24 hod.
 5. Povinnosti držitele pověření:
  • Držitel pověření musí mít vedle průkazu totožnosti, platný originál pověření k lovu ryb na udici a přehledu o úlovcích pro rybník Zvůle. Ryby je držitel pověření povinen pustit po ulovení a vyjmutí háčku zpět do rybníka Zvůle, pokud se s oprávněnou osobou provozovatele nedomluví na jejich odkoupení za tržní cenu.
  • Držitel pověření je povinen mít při lovu a používat vyprošťovač háčků, podložku pro ryby, míru a podběrák.
  • Mládež do 10 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.
  • Lov přívlačnou udicí a na rybku či její část je dovolen. Při přívlači je dovoleno lovit je jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
  • K lovu udicí smí držitel pověření použít nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky. Při chytání na dvoj/trojháček a na rybku lze použít pouze jeden návazec.
  • Je povolen lov čeřínkováním, čeřínkem o max. rozměru 1x1 m.
 6. Není možné zakoupit si ryby nedosahující následující nejmenší délky:
   
  kapr obecný 40 cm Horní míra u kapra obecného je 70 cm!!!

  Ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení a s max. šetrností vrácen zpět do rybníku, kde byl uloven!

  lín obecný 20 cm amur 50 cm
  candát 45 cm pstruh 25 cm
  sumec velký 70 cm plotice obecná 20 cm
  štika 50 cm okoun 25 cm

   

 7. U rybníka a v jeho blízkosti je zakázáno:
  • Chytání na dvoj/trojháček.
  • Chytání na živou rybičku.
  • Lov na bójku.
  • Používat háčky s protihroty.
  • Používat k lovu prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlice, rozsošky, chytání ryb na šňůry, do rukou a ok, užívat k lovu ryb elektřiny.
  • Zanechávat odpadky okolo rybníka mimo mít k tomu určených.
  • Nocovat v autech či přívěsech, stanovat či jinak tábořit mimo místa k tomu určená.
  • Rozdělávat ohně, škrábat a kuchat ryby.
  • Přechovávat ve vezírku více než jednu rybu od 40 do 70 cm.
  • Lov ryb z loděk a všech ostatních plavidel, kamenů kromě lovu ryb broděním v příbřežních partiích přívlačí.
  • Provádět rybolov v místech vyznačených na přiloženém plánu revíru jako místa vyhrazená s přísným zákazem rybolovu.
  • Držitel pověření nesmí používat za nástrahu krev, vnadit plošně, vnadit masem a dalšími zakázanými návnadami.
 8. Držitel pověření může při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, je však povinen nahradit škodu, kterou přitom způsobí.
 9. Držitel pověření je povinen prokázat Rybářské stráži Zvůle svou totožnost, dále předložit ke kontrole platné pověření vydané provozovatelem, případný denní úlovek a řádně vyplněný přehled úlovků.
 10. Kontrola a dozor
  Tuto činnost vykonává Rybářská stráž Zvůle řádně ustanovená provozovatelem, která se držiteli pověření prokáže služebním průkazem a odznakem Rybářská stráž Zvůle, který je opatřen číslem, a jeho podoba je zobrazena na tomto pověření, a Policie ČR. Těmto je osoba provádějící rybolov povinna umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Pro případ, že držitel pověření poruší některá z ustanovení z tohoto rybářského řádu, má Rybářská stráž Zvůle právo neprodleně pověření k lovu ryb odebrat bez nároku na náhradu prostředků vynaložených na nákup pověření k lovu ryb a vykázat porušitele z rybářského revíru. V případě neuposlechnutí výzvy Rybářské stráže Zvůle k odevzdání pověření k lovu ryb na udici a neprodlenému opuštění rybářského revíru, má Rybářská stráž Zvůle povinnost povolat k dosažení tohoto cíle a součinnosti Policii ČR.
 11. Pověření k lovu ryb na udici je nepřenosné a platné výhradně pro osobu, které bylo toto pověření vydáno a jejíž jméno je na tomto pověření uvedeno. Nebude-li se totožnost kontrolované osoby shodovat se jménem uvedeným na pověření k lovu ryb na udici je Rybářská stráž Zvůle oprávněna toto pověření k lovu ryb na udici neprodleně odebrat a tuto osobu z loviště vykázat, toto oznámit provozovateli a orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu pytláctví dle ust. § 304 zák. č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) v platném znění.
 12. Změna pravidel vyhrazena.
Rekreace Ledeta Zvůle